nihongo yomikaki kurasu/日本語読み書きクラス/日语读写班/Japanese Reading and Writing Class/일본어 읽고 쓰기 클래스/Lớp đọc và viết tiếng Nhật/ชั้นเรียนการอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น (Nov.22~Dec.10)

11/22~12/20 mokuyou 木曜 周四 Thursday 10:00-12:00

chiba shi kokusai kouryuu puraza
千葉市国際交流プラザ
千叶市国际交流广场
Chiba City International Exchange Plaza
(中央区千葉港2-1 千葉中央コミュニティセンター2階)

1,500円(yen)

「話せるけれど、読み書きはちょっと苦手...」
という人のためのクラスです!!
ひらがな、かたかな、漢字の読み書き、かんたんな文をつくって書く、生活に必要な文を読む、など参加者のレベルに応じて勉強します。

This class is for people who even though can speak Japanese are having a hard time reading and writing in Japanese.
We will practice reading and writing depending on participants’ level such as Hiragana, Katakana, Kanji, construct simple sentences in writing, and practice reading simple sentences necessary for daily life.

这是为“会说日语,但还不太会写”的人开设的读写班!!
学习平假名、片假名、汉字的读写、简单文章的读写、阅读对生活有帮助的文章等。
会根据参加者的水平进行学习。

「일본어를 말할 수는 있지만, 히라가나, 가타카나를 읽고 쓰는 것은 조금 서투르다고...」생각하는 분들을 위한 클래스입니다.
히라가나, 가타카나를 읽고 쓰고, 간단한 문장을 만들어 쓰거나, 생활에 필요한 문장을 읽는 등 참가자의 레벨에 맞게 공부합니다.

Lớp học này dành cho những người nói tiếng Nhật đang gặp khó khăn khi đọc và viết tiếng Nhật.
Chúng tôi sẽ thực hành đọc và viết tùy thuộc vào trình độ của người tham gia như Hiragana, Katakana, Kanji, xây dựng các câu đơn giản bằng văn bản và thực hành đọc các câu đơn giản cần thiết cho cuộc sống hàng ngày.

ชั้นเรียนนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นได้
เราจะฝึกอ่านและเขียนขึ้นอยู่กับระดับของผู้เข้าร่วมเช่นฮิระงะนะคาตาคานะคันจิสร้างประโยคง่ายๆในการเขียนและฝึกอ่านประโยคง่ายๆที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน

PDF File