ਗੈਰ-ਜਾਪਾਨੀ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ
ਮੇਨੂ
ਖੋਜ
ਰੰਗਤ
ਮਿਆਰੀ
ਨੀਲਾ
ਫੌਂਟ ਦਾ ਆਕਾਰ
ਵਿਸਥਾਰ
ਮਿਆਰੀ
ਸੁੰਗੜੋ

ਭਾਸ਼ਾ

ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਮੈਨੂ

ਜੀਵਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ/ਸਿਹਤ

ਭਲਾਈ

ਬੱਚੇ / ਸਿੱਖਿਆ

ਕੰਮ

ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਧੀ

ਰਿਹਾਇਸ਼ / ਆਵਾਜਾਈ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ

ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਿੱਖਣ/ਖੇਡਾਂ

ਸਲਾਹ ਕਰੋ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ

ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਆਖਿਆ ਅਨੁਵਾਦ ਸਮਰਥਕ

ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ

ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਕਾਊਂਟਰ

ਆਫ਼ਤ / ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ / ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

 ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਆਫ਼ਤ ਰੋਕਥਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜਾਪਾਨੀ ਸਿੱਖਣ

ਜਾਪਾਨੀ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਕਲਾਸ ਲਓ

ਇੱਕ-ਨਾਲ-ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ

ਜਾਪਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਲਾਸ

ਸਿੱਖਣ ਸਮੱਗਰੀ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਟਾਂਦਰਾ / ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝ

ਵਲੰਟੀਅਰ

ਵਲੰਟੀਅਰ

ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਿਖਲਾਈ

ਇੱਕ-ਨਾਲ-ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ [ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਂਬਰ]

ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲੱਭੋ

ਚਿਬਾ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ

ਮਿਉਂਸਪਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ (ਅੰਤਰ ਸੰਸਕਰਣ)

ਨੋਟਿਸ

ਚਿਬਾ ਸਿਟੀ ਲਾਈਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ (ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ)

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਦੱਸਤਾ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ / ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ / ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

ਸਾਇਨ ਅਪ

ਲਾਗੂ ਕਰੋ

ਸਰਗਰਮੀ ਸਪੇਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ

ਖੋਜ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

[ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ]

ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੀਵਨ ਸਲਾਹ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰਹਿ ਸਕਣ।

<ਜਾਪਾਨੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ>

ਅਸੀਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ (ਜਾਪਾਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਂਬਰਾਂ) ਨਾਲ ਜਾਪਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਨਾਲ-ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ।

<ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੀਵਨ ਸਲਾਹ / ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ>

ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਅਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

<ਇੱਕ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ>

ਜਾਪਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਫ਼ਤ ਰੋਕਥਾਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਰੋਕਥਾਮ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ