ਗੈਰ-ਜਾਪਾਨੀ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ
ਮੇਨੂ
ਖੋਜ
ਰੰਗਤ
ਮਿਆਰੀ
ਨੀਲਾ
ਫੌਂਟ ਦਾ ਆਕਾਰ
ਵਿਸਥਾਰ
ਮਿਆਰੀ
ਸੁੰਗੜੋ

ਭਾਸ਼ਾ

ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਮੈਨੂ

ਜੀਵਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਭਲਾਈ

ਬੱਚੇ / ਸਿੱਖਿਆ

ਕੰਮ

ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਧੀ

ਰਿਹਾਇਸ਼ / ਆਵਾਜਾਈ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ

ਸਲਾਹ ਕਰੋ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ

ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ

ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਕਾਊਂਟਰ

ਆਫ਼ਤ / ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ / ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

 ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਆਫ਼ਤ ਰੋਕਥਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜਾਪਾਨੀ ਸਿੱਖਣ

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਕਲਾਸ ਲਓ

ਇੱਕ-ਨਾਲ-ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ

ਜਾਪਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਲਾਸ

ਸਿੱਖਣ ਸਮੱਗਰੀ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਟਾਂਦਰਾ / ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝ

ਵਲੰਟੀਅਰ

ਵਲੰਟੀਅਰ

ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਿਖਲਾਈ

ਇੱਕ-ਨਾਲ-ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ [ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਂਬਰ]

ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲੱਭੋ

ਚਿਬਾ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ

ਮਿਉਂਸਪਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ (ਅੰਤਰ ਸੰਸਕਰਣ)

ਨੋਟਿਸ

ਚਿਬਾ ਸਿਟੀ ਲਾਈਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ (ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ)

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਦੱਸਤਾ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ / ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ / ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

ਸਾਇਨ ਅਪ

ਲਾਗੂ ਕਰੋ

ਸਰਗਰਮੀ ਸਪੇਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ

ਖੋਜ

ਵਿਆਹ/ਤਲਾਕ/ਜਨਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ / ਤਲਾਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪਾਨੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿਵਾਸ ਜਾਂ ਪਤੇ ਦਾ ਵਾਰਡ ਦਫ਼ਤਰ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੇ ਬਾਰੇ ਵਾਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ।
ਤਲਾਕ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ।


ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ

ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ (ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ) ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਵਾਰਡ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਲਿਆਓ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, "ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ" ਜਾਂ "ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ" ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।