ਗੈਰ-ਜਾਪਾਨੀ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ
ਮੇਨੂ
ਖੋਜ
ਰੰਗਤ
ਮਿਆਰੀ
ਨੀਲਾ
ਫੌਂਟ ਦਾ ਆਕਾਰ
ਵਿਸਥਾਰ
ਮਿਆਰੀ
ਸੁੰਗੜੋ

ਭਾਸ਼ਾ

ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਮੈਨੂ

ਜੀਵਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਭਲਾਈ

ਬੱਚੇ / ਸਿੱਖਿਆ

ਕੰਮ

ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਧੀ

ਰਿਹਾਇਸ਼ / ਆਵਾਜਾਈ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ

ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਿੱਖਣ/ਖੇਡਾਂ

ਸਲਾਹ ਕਰੋ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ

ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਆਖਿਆ ਅਨੁਵਾਦ ਸਮਰਥਕ

ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ

ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਕਾਊਂਟਰ

ਆਫ਼ਤ / ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ / ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

 ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਆਫ਼ਤ ਰੋਕਥਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜਾਪਾਨੀ ਸਿੱਖਣ

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਕਲਾਸ ਲਓ

ਇੱਕ-ਨਾਲ-ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ

ਜਾਪਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਲਾਸ

ਸਿੱਖਣ ਸਮੱਗਰੀ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਟਾਂਦਰਾ / ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝ

ਵਲੰਟੀਅਰ

ਵਲੰਟੀਅਰ

ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਿਖਲਾਈ

ਇੱਕ-ਨਾਲ-ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ [ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਂਬਰ]

ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲੱਭੋ

ਚਿਬਾ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ

ਮਿਉਂਸਪਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ (ਅੰਤਰ ਸੰਸਕਰਣ)

ਨੋਟਿਸ

ਚਿਬਾ ਸਿਟੀ ਲਾਈਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ (ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ)

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਦੱਸਤਾ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ / ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ / ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

ਸਾਇਨ ਅਪ

ਲਾਗੂ ਕਰੋ

ਸਰਗਰਮੀ ਸਪੇਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ

ਖੋਜ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਸਪਤਾਲ / ਮੈਡੀਕਲ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ

ਚਿਬਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨੇਵੀ

ਤੁਸੀਂ ਚੀਬਾ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ "ਚੀਬਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਧਾਰਨ ਮੈਨੂਅਲ" ਦੇਖੋ।

ਚਿਬਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨੇਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਧਾਰਨ ਮੈਨੂਅਲ


AMDA ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ (ਜਾਪਾਨੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਚੀਨੀ, ਕੋਰੀਅਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਪੁਰਤਗਾਲੀ, ਥਾਈ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਦੇ ਸਵੈਚਲਿਤ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ)

AMDA ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।


ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜੋ ਜਾਪਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਜਾਪਾਨੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਨ ਦੇ ਸਵੈਚਲਿਤ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ)

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।