ਗੈਰ-ਜਾਪਾਨੀ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ
ਮੇਨੂ
ਖੋਜ
ਰੰਗਤ
ਮਿਆਰੀ
ਨੀਲਾ
ਫੌਂਟ ਦਾ ਆਕਾਰ
ਵਿਸਥਾਰ
ਮਿਆਰੀ
ਸੁੰਗੜੋ

ਭਾਸ਼ਾ

ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਮੈਨੂ

ਜੀਵਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਭਲਾਈ

ਬੱਚੇ / ਸਿੱਖਿਆ

ਕੰਮ

ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਧੀ

ਰਿਹਾਇਸ਼ / ਆਵਾਜਾਈ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ

ਸਲਾਹ ਕਰੋ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ

ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ

ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਕਾਊਂਟਰ

ਆਫ਼ਤ / ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ / ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

 ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਆਫ਼ਤ ਰੋਕਥਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜਾਪਾਨੀ ਸਿੱਖਣ

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਜਾਪਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਕਲਾਸ ਲਓ

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਲਾਸ

ਸਿੱਖਣ ਸਮੱਗਰੀ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਟਾਂਦਰਾ / ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝ

ਵਲੰਟੀਅਰ

ਵਲੰਟੀਅਰ

ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਿਖਲਾਈ

ਚਿਬਾ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ

ਮਿਉਂਸਪਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ (ਅੰਤਰ ਸੰਸਕਰਣ)

ਨੋਟਿਸ

ਚਿਬਾ ਸਿਟੀ ਲਾਈਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ (ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ)

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਦੱਸਤਾ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ / ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ / ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

ਸਾਇਨ ਅਪ

ਲਾਗੂ ਕਰੋ

ਸਰਗਰਮੀ ਸਪੇਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ

ਖੋਜ

ਚਿਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ) 2 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ

ਚਿਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ) 2 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ

2021.3.4 ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

ਚਿਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ) 2 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ

ਚਿਬਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਬਾਰੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ (2021 ਮਾਰਚ, 2)।
ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਬਿਸਤਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਦਿ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ(ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ)

ਗੰਭੀਰ ਤੀਬਰ ਸਾਹ ਦੀ ਲਾਗ (ਗੰਭੀਰ ਤੀਬਰ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੰਡਰੋਮ)(ਚੀਨੀ)

신형 코로 나바이 러스 감염 증에 관한 정보 주보(ਕੋਰੀਆਈ)

Thông tin hàng tuần về Dịch bệnh COVID-19(ਵੀਅਤਨਾਮੀ)

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
・ EIVOC (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)
・ ਸੇਨਬਾਕਾਈ (ਚੀਨੀ)
・ ਚਿਬਾ ਸਿਟੀ ਕੋਰੀਅਨ ਹਾਨਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਕੋਰੀਆਈ)
ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹੈ।